• Հայ կաթողիկեները Ռուսաստանում, ցարիզմից մինչև մեր օրերը՝ Ար. Սիմավորյանի և Վ.Հովյանի գրքում (PDF)
  100_3924

  Հայ կաթողիկեները Ռուսաստանում, ցարիզմից մինչև մեր օրերը՝ Ար. Սիմավորյանի և Վ.Հովյանի գրքում (PDF)


  Ընթերցել

   

   

  Աշխատությունում լուսաբանվում են ՌուսաստանիԴաշնության հայ կաթողիկե և ավետարանական համայնք-ների պատմական զարգացման ընթացքը և արդի գործըն-թացները։ Ներկայացվում են այս դավանական համայնքնե-րում հայապահպանության, հոգևոր-եկեղեցական, ազգային ներուժի համախմբմանը, միջդավանական հարաբերություն-ներին վերաբերող հարցեր։ Փորձ է արված վեր հանել ՌԴհայ կաթողիկե և ավետարանական համայնքների ներուժը՝մարդկային, կազմակերպչական և այլ տեսանկյուններից։

Օրացույց

Օրացույց